Współpraca naukowa

Walory klimatyczne i zasoby mineralne solnych podziemi od wieków wykorzystywane są z powodzeniem do celów leczniczych. Niecodzienna metoda lecznicza budzi zainteresowanie środowiska lekarskiego i polskich ośrodków naukowo-badawczych. Wieloletnia ścisła współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim Collegium Medicum oraz Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie owocuje lepszym zrozumieniem mechanizmu działania leczniczego, realizacją wspólnych projektów badawczo - naukowych oraz doskonaleniem procesu terapeutycznego. Podpisano także umowę o współpracy na polu naukowym, promocyjnym i dydaktycznym z Krakowską Akademią im. Frycza Modrzewskiego oraz Małopolską Szkołą Wyższą im. J. Dietla

Współpraca pomiędzy uczelniami a Uzdrowiskiem ma na celu rozwój wiedzy, wymianę doświadczeń oraz podnoszenie poziomu nauczania. Buduje się w ten sposób płaszczyzna umożliwiająca wykorzystanie potencjału naukowego, badawczego i intelektualnego. Wyniki badań naukowych oraz przekazywana studentom teoria znajduje swoje odzwierciedlenie w podziemnej praktyce, przy wykorzystaniu zasobów naturalnych zabytkowej Kopalni.


Realizowane projekty badawcze

Ocena skuteczności subterraneoterapii w leczeniu schorzeń traktu głosowego poprzez analizę laryngograficzną

Projekt realizowany od 2014 pod kierownictwem dr hab. inż. Jolanty Zelińskiej, prof. UP z Uniwersytetu Pedagogicznego obejmuje ocenę funkcji krtani i strun głosowych pacjentów leczonych w Kopalnia Soli „Wieczka” przy użyciu laryngografu.

 

Monitoring biologiczny w Uzdrowisku Kopalnia Soli „Wieliczka”

Projekt realizowany od 2012 przez Szpital Uniwersytecki Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum obejmuje regularne analizy stężenia ziaren pyłku, zarodników grzybów, alergenu roztoczy oraz badania bakteriologiczne przy zastosowaniu następujących metod badawczych: metody wolumetrycznej, zderzeniowej oraz immunochemicznej.

 

Mechanizm subterraneoterapii w leczeniu chorób układu oddechowego

W 2013 roku rozpoczęto realizację projektu badawczego pt.: „Mechanizm subterraneoterapii w leczeniu chorób układu oddechowego”. Kierownikiem projektu jest dr hab. n. med. Ewa Czarnobilska – Kierownik Zakładu Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJ CM. Celem zaplanowanych badań jest wyjaśnienie mechanizmu działania subterraneoterapii oraz skuteczności leczenia u pacjentów ze schorzeniami dróg oddechowych.

 

Badania aeromykologiczne w obiektach podziemnych

W 2013 roku naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego przeprowadzili w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka” badania aeromykologiczne oraz bakteriologiczne. Jest to część szerszego projektu obejmującego analizę stężeń grzybów i  bakterii w różnych obiektach podziemnych dostępnych dla turystów lub pełniących funkcje gospodarcze.

 

Najważniejsze wydarzenia

Uzdrowisko Kopalnia Soli „Wieliczka” współpracuje z instytucjami naukowymi i placówkami medycznymi z kraju i ze świata, między innymi w zakresie subterraneoterapii, speleoterapii oraz balneologii i medycyny fizykalnej. Na przestrzeni lat przedstawiciele Uzdrowiska organizowali oraz wzięli udział w ważnych wydarzeniach, medycznych sympozjach, konferencjach oraz warsztatach dotyczących chorób leczonych w wielickich podziemiach.


Październik 2014, Międzynarodowe Sympozjum Speleoterapii

W dniach 23 - 25 października 2014 w Kopalni Soli "Wieliczka" odbyło się XV Międzynarodowe Sympozjum Speleoterapii. W miejscu, które jest kolebką metody leczenia wykorzystującej właściwości klimatyczne panujące w przestrzeniach podziemnych, przedstawiono najnowsze wyniki badań nad skutecznością i mechanizmami subterraneoterapii prowadzone w niezależnych jednostkach naukowych i centrach medycznych. W sympozjum uczestniczyli lekarze, naukowcy i managerowie z kilkunastu krajów, m.in. z Ukrainy, Niemiec, Włoch, Rumunii, USA i Kanady. Sporządzony w Wieliczce dokument końcowy określa aktualne kierunki działania Międzynarodowej Komisji Speleoterapii oraz kryteria, jakie muszą spełniać ośrodki świadczące usługi zdrowotne w ramach subterraneoterapii.

 

Październik 2014, konferencja pulmonologiczna „Advances in Pneumology”

W dniach 17 - 18 października odbyła się w Wieliczce międzynarodowa konferencja poświęcona najnowszym osiągnięciom związanym z badaniami układu oddechowego. Konferencja odbywa się naprzemiennie w Polsce i w Niemczech i w 2014 roku zawitała do Uzdrowiska Kopalnia Soli „Wieliczka”, prężnie rozwijającego się ośrodka leczniczo-badawczego o profilu pulmonologicznym.
Konferencja „Advances in Pneumology” była organizowana przez trzy ośrodki: Uzdrowisko Kopalnia Soli „Wieliczka”, Instytut Psychologii Uniwersytetu w Opolu oraz, ze strony niemieckiej, przez HELIOS Klinikum Wuppertal, Bergisches Lungenzentrum. Wszystkie trzy ośrodki są znane na forum międzynarodowym z wysokich osiągnięć naukowych i klinicznych. W konferencji uczestniczyli naukowcy i lekarze z instytutów badawczych, klinik i ośrodków akademickich z całego świata. Podczas jednej z sesji naukowych zaprezentowano wyniki badań nad kontrolą astmy u pacjentów leczonych w naszym Uzdrowisku.

 

Kwiecień 2014 Podpisanie umowy o współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie.

 

Uzdrowisko Kopalnia Soli "Wieliczka" i krakowski Uniwersytet Pedagogiczny w kwietniu 2014 podpisały umowę o współpracy. Partnerstwo przewiduje realizację wspólnych projektów i przedsięwzięć naukowo-badawczych, a także organizację warsztatów i szkoleń  dla studentów.

W ramach jednego z planowanych projektów naukowcy z Uniwersytetu Pedagogicznego zbadają wpływ inhalacji solankowych oraz leczenia w podziemnych wyrobiskach Kopalni na funkcje krtani u pacjentów Uzdrowiska.

 

Grudzień 2013 Potwierdzenie właściwości leczniczych solanek

Kopalnia uzyskała świadectwo potwierdzające lecznicze właściwości wielickich solanek. Wody pochodzące z dwóch podziemnych wypływów (W-VII-16 i W-VI-32) będzie można wykorzystać m.in. do kąpieli oraz produkcji solnego aerozolu. Lecznicza solanka pochodzi z głębokości 255 m (poziom VII) i 235 m (poziom VI). Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny stwierdził, że spełnia ona wymagania określone dla mineralnej wody leczniczej. Woda została poddana badaniom i analizom fizykochemicznym, mikrobiologicznym oraz izotopowym. Składnikiem swoistym nadającym jej cech leczniczych jest mineralizacja.

Kąpiele solankowe zalecane są w chorobach narządu ruchu, także na tle reumatycznym, zwyrodnieniowym, w stanach pourazowych kości, stawów oraz nerwicach wegetatywnych. Solanka ma dobroczynny wpływ na skórę – m.in. pobudza zachodzące w niej procesy biochemiczne, poprawia ukrwienie. Odłożona w naskórku sól pobudza czynność autonomicznego układu nerwowego, a zatem wielu narządów wewnętrznych. Solanka służy również do wytwarzania w tężniach solnego aerozolu.

 

Październik 2013 Międzynarodowa Konferencja Pulmonologiczna „Advances in Pneumology” w Kassel w Niemczech

Konferencja organizowana przez Polską Akademią Nauk, jest wydarzeniem cyklicznym, będącym ważną okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy wśród specjalistów z zakresu pulmonologii, alergologii, medycyny rodzinnej oraz naukowców zajmujących się fizjologią i mechanizmami oddychania. Podczas konferencji zaprezentowane zostały wyniki projektu badawczego, zrealizowanego we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim Collegium Medicum, na temat czystości biologicznej powietrza w podziemnych komorach leczniczych Uzdrowiska. Przedstawiono także program rehabilitacji pulmonologicznej prowadzonej w jedynym w Polsce podziemnym Uzdrowisku. Podczas konferencji ogłoszono, iż przyszłoroczna edycja konferencji „Advances in pneumology” odbędzie się w podziemiach Kopalni Soli „Wieliczka”

 

Wrzesień 2013 XXIV Kongres Balneologiczny w Świeradowie Zdroju

Kongres, którego organizatorem było Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej, miał charakter międzynarodowy i obejmował tematykę z zakresu klimatologii, balneoterapii i geologii uzdrowiskowej, odbyła się także sesja menadżerska z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia adresowana do kadry zarządzającej lecznictwem uzdrowiskowym. Podczas Kongresu w ramach sesji plakatowej zaprezentowana została praca naukowa pt. „Porównanie składu bioaerozolu w powietrzu komór solnych Uzdrowiska Kopalnia Soli „Wieliczka” oraz w atmosferze Krakowa.

 

Maj 2013 Sesja Alergologiczna w ramach VIII Kongresu Polonii Medycznej

W maju 2013 roku w podziemiach Kopalni Soli „Wieliczka” odbyła się Sesja Alergologiczna w ramach VIII Kongresu Polonii Medycznej .Sesję naukową poprowadzili prof. dr hab. n. med. Jerzy Kruszewski – Konsultant krajowy w dziedzinie Alergologii oraz prof. dr hab. n. med. Krystyna Obtułowicz – Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Współpracy z Kopalnią. Z ramienia Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie nad organizacją sesji czuwał dr n. med. Jerzy Pasadyn – Wojewódzki Konsultant ds. Balneologii i Medycyny Fizykalnej.

Uczestnicy Kongresu mieli okazję wysłuchać specjalistycznych wykładów na temat postępów współczesnej medycyny w dziedzinie alergologii oraz zastosowania subterraneoterapii w leczeniu schorzeń alergicznych. Na zakończenie sesji lekarze zwiedzili podziemną bazę lecznicza uzdrowiska Kopalnia Soli „Wieliczka”.

 

6 maja 2009 roku w Kopalni Soli „Wieliczka” odbyła się konferencja Naczelnej Rady Lekarskiej

połączona z obradami na temat nowelizacji ustawy uzdrowiskowej. W konferencji udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia RP, NFZ, Samorządu Wielickiego, Naczelnej Rady Lekarskiej - Zespołu ds. uzdrowisk oraz władze Kopalni. Konferencję prowadził przewodniczący Zespołu ds. Uzdrowisk NRL dr n. med. Jerzy Pasadyn. Podczas konferencji Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Konstanty Radziwiłł wyraził przekonanie, iż zasadne jest przyznanie Kopalni Soli „Wieliczka” statusu podziemnego sanatorium uzdrowiskowego.

 

2008 rok Międzynarodowa Konferencja „Advances in Pneumology”

w Poznaniu podczas której omawia się aspekty leczenia oraz rehabilitacji schorzeń układu oddechowego. Przedstawiciele Uzdrowiska wygłaszają referat dotyczący rehabilitacji pulmonologicznej w warunkach subterraneoterapii w wielickiej Kopalni, a na stoisku promocyjnym goście są szczegółowo informowani o metodach leczenia w kopalnianych wyrobiskach.

Przedstawiciele Uzdrowiska biorą udział w XIII Międzynarodowym Sympozjum Speleoterapii w Blansku, na które zaproszeni są przedstawiciele najważniejszych ośrodków speleoterapeutycznych z Czech, Słowacji, Ukrainy, Rumunii, Słowenii, Austrii i Polski. Podczas sympozjum prezentowane są wyniki badań naukowych nad czynnikami mikroklimatycznymi w jaskiniach krasowych i w kopalniach, dyskutuje się nad skutecznością leczenia metodą speleoterapii, wspomina pionierów speleoterapii. Uczestnicy rozmawiają również o kierunkach badań oraz działaniach na rzecz rozwoju speleoterapii w przyszłości.

 

2005 rok XX Kongres Balneologiczny Krynica 2005.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona lecznictwu w wielickiej Kopalni. Bierze w niej udział wielu wybitnych naukowców z dziedziny balneologii i medycyny fizykalnej z Polski oraz m.in. z USA, Czech, Niemiec, Słowacji, Węgier, Turcji, Rosji i Białorusi.

 

Czerwiec 2005 roku sygnowane porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie

a Kopalnią Soli „Wieliczka". Każdego roku Uzdrowisko przyjmuje studentów na praktyki, prowadzi także zajęcia kliniczne dla studentów IV i V roku SUM kierunku Fizjoterapii.

 

Styczeń 2004 roku podpisana umowa o wzajemnej współpracy między Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

a Kopalnią Soli „Wieliczka" w zakresie spraw badawczo – dydaktyczno – naukowych odnoszących się do wykorzystywania walorów klimatycznych i zasobów mineralnych Kopalni do celów leczniczych.

 
Światowe dziedzictwo


facebook

Serwis internetowy „Kopalnia Soli „Wieliczka” wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Zastrzeżenia Prawne.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia